Trắc nghiệm Kính lúp có đáp án (Thông hiểu)

  • 1702 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25cm đến vô cùng, dùng một kính lúp có độ tụ +20dp. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng không điều tiết là:

Xem đáp án

+ Tiêu cự của kính lúp là: f=1D=120=0,05m=5cm

+ Số bội của bội giác lúp khi ngắm chừng ở vô cực: G=Đf=255=5

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20cm quan sát một vật nhỏ nhờ một kính lúp trên vành ghi 5x. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực có giá trị là:

Xem đáp án

+ Ta có, vành kính ghi 5x 25cmf=5f=5cm

+ Khi ngắm chừng ở vô cực, ta có độ bội giác: G=DCf=205=4

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận