Trắc nghiệm Kính thiên văn có đáp án (Nhận biết)

  • 1479 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ý kiến nào sau đây đúng về kính thiên văn?

Xem đáp án

A - sai vì thị kính là kính lúp để quan sát ảnh tạo bởi vật kính và vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn (có thể tới hàng chục mét)

B – sai vì vật kính có tiêu cự rất dài, thị kính là kính lúp để quan sát ảnh tạo bởi vật kính.

C – sai vì Khoảng cách giữa hai kính thay đổi được

D - đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những:

Xem đáp án

Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật ở rất xa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Khi nói về cách sử dụng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Câu 4:

Khi nói về cấu tạo của lăng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có, cấu tạo của kính thiên văn:

+ Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn (có thể tới hàng chục mét).

+ Thị kính là một kính lúp để quan sát ảnh tạo bởi vật kính.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Người ta điều chỉnh kính thiên văn theo cách nào sau đây?

Xem đáp án

Ta điều chỉnh kính thiên văn bằng cách thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính và di chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận