Trắc nghiệm Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat có đáp án (Nhận biết)

  • 1646 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ tác dụng với chất nào sau đây tạo ra cùng một sản phẩm?

Xem đáp án

Đáp án B

A và C sai. vì phản ứng ở nhóm –OH nên glucozơ còn gốc anđehit và fructozơ còn gốc xeton

B. Đúng. trong môi trường kiềm /NH3 thì fructozơ chuyển thành glucozơ nên cả 2 khi tác dụng AgNO3/NH3 sê đều xảy ra phản ứng tráng bạc cho sản phẩm giống nhau

D. Sai. vì chỉ glucozơ có nhóm CHO- mới phản ứng được với Br2


Câu 2:

Hợp chất hữu cơ X có CTĐGN là CH2O. X có phản ứng tráng bạc và hòa tan được Cu(OH)2 cho dd màu xanh lam. Vậy X là

Xem đáp án

Đáp án A

X có phản ứng tráng bạc => loại B, C, D vì saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ không có phản ứng.


Câu 3:

Đường mía là gluxit nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Đường mía là saccarozơ


Câu 4:

Thuốc thử để phân biệt saccarozơ và glucozơ là

Xem đáp án

Đáp án A

Thuốc thử để phân biệt saccarozơ và glucozơ là dung dịch AgNO3/NH3 vì saccarozơ không phản ứng còn glucozơ có phản ứng tạo Ag.


Câu 5:

Chất nào sau đây là đồng phân của saccarozơ?

Xem đáp án

Đáp án D

Đồng phân của saccarozơ là mantozơ vì có cùng công thức phân tử C12H22O11


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận