Trắc nghiệm Ôn tập chương 4: Từ trường có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2401 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32cm trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là I1=5A, cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách dòng I2 một đoạn 8cm. Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện I2 có :

Xem đáp án

Ta có:

- Cảm ứng từ do dòng điện I1 gây ra tại điểm M có độ lớn

B1=2.10-7I1r1

- Cảm ứng từ do dòng điện I2 gây ra tại điểm M có độ lớn

B2=2.10-7I2r2

- Để cảm ứng từ tại M là B=0 thì hai vectơ B2 và  phải cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Để cảm ứng tại M bằng không khí thì dòng điện I2=1A và ngược chiều với I1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1=5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2=1A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:

Xem đáp án

- Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây có

r1=r2=16cm

- Cảm ứng từ do dòng điện I1 gây ra tại điểm M có độ lớn:

B1=2.10-7I1r1=6,25.10-6T

- Cảm ứng từ do dòng điện I2 gây ra tại điểm M có độ lớn:

B2=2.10-7I2r2=1,25.10-6T

- Theo nguyên lí chồng chất từ trường, cảm ứng từ tại M là B=B1+B2 do M nằm trong khoảng giữa hai dòng điện ngược chiều nên hai vectơ B1 và B2 cùng phương

Ta suy ra: B=B1+B2=7,5.10-6T

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Dòng điện cường độ 5A chạy qua khung dây dẫn tam giác vuông MNP theo chiều MNPM như hình vẽ. MN=50cm,NP=120cm. Từ trường đều B=0,01T vuông góc với mặt phẳng khung dây. Lực từ tác dụng lên cạnh MP của khung dây có giá trị?

Xem đáp án

Ta có: Lực từ tác dụng lên đoạn dây MP:

FMP=BIlsinα=B.I.MP.sin900

MP=MN2+NP2=502+1202=130cm=1,3m

FMP=0,01.5.1,3.sin900=0,065N

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho hai dây dẫn thẳng, dài, song song và một khung dây hình chữ nhật cùng nằm trong một mặt phẳng đặt trong không khí và có các dòng điện chạy qua như hình vẽ.

Biết I1=15A;I2=10A;I3=4A;a=15cm;b=10cm;AB=15cm;BC=20cm.

Xác định lực từ do từ trường của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng tác dụng lên cạnh BC của khung dây.

Xem đáp án

Dòng I1 gây ra tại các điểm trên cạnh BC của khung dây véc tơ cảm ứng từ có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều hướng từ ngoài vào và có độ lớn:

B1=2.10-7I1a+AB; từ trường của dòng I1 tác dụng lên cạnh BC lực từ đặt tại trung điểm của cạnh BC, có phương nằm trong mặt phẳng hình vẽ, vuông góc với BC và hướng từ A đến B , có độ lớn:

F1=B1.I3.BC.sin900=2.10-7I1.I3.BCa+AB=8.10-6N.

Lập luận tương tự ta thấy từ trường của dòng I2 tác dụng lên cạnh BC lực từ có cùng điểm đặt, cùng phương, cùng chiều với và có độ lớn:

F2=2.10-7I2.I3.BCb=1,6.10-5N.

Lực từ tổng hợp do từ trường của hai dòng I1 và I2 tác dụng lên cạnh BC của khung dây là: F=F1+F2 cùng phương cùng chiều với F1 và F2 và có độ lớn:

F=F1+F2=2,4.10-5N

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận