Trắc nghiệm Ôn tập chương 5: Cảm ứng điện từ có đáp án (Nhận biết)

  • 2305 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là α.Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

Xem đáp án

Đáp án B

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là α

Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức Φ=BScosα


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

B, C , D - đúng

A – sai

Vì: Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì từ thông trong qua khung không biến thiên, trong khung không xuất hiện dòng điện cảm ứng


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai

Vì: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó. Khi từ thông tăng thì từ trường do dòng điện cảm ứng sinh ra ngược chiều với từ trường đã sinh ra nó, và ngược lại khi từ thông giảm thì từ trường do dòng điện cảm ứng sinh ra cùng chiều với từ trường đã sinh ra nó


Câu 4:

Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức:

Xem đáp án

Đáp án A

Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức ec=ΔΦΔt


Câu 5:

Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình sau. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động dọc theo hai đường xx’, yy’. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng

Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều .Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động dọc theo hai đường xx’, yy’. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi khung đang chuyển động ở ngoài vào trong vùng NMPQ vì khi đó từ thông qua khung biến thiên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận