Trắc nghiệm Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích có đáp án (Thông hiểu)

  • 3534 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion âm


Câu 2:

Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

A – sai vì: Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác

B - đúng

C - sai vì: Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion âm

D – sai vì: Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành ion dương


Câu 4:

Muối ăn NaCl kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Trong dung dịch muối ăn thì mới có các điện tích tự do còn trong muối ăn kết tinh thì không có ion và electron tự do.


Câu 5:

Chọn phát biểu sai.

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C- đúng

D - sai vì khi một vật nhiễm điện do tiếp xúc thì vật đó nhận e  hoặc mất e ⇒ Vật đó không còn trung hòa điện.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận