Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh có đáp án

  • 524 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho tam giác MNP và tam giác DEF có: MN = DE, M^=E^. Điều kiện để DEF = NMP theo trường hợp cạnh – góc – cạnh là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

DEF = NMP theo trường hợp cạnh – góc – cạnh nên điều kiện về cặp góc bằng nhau của hai tam giác là góc xen kẽ giữa hai cạnh.

E^ là góc xen kẽ giữa hai cạnh ED và EF, M^ là góc xen kẽ giữa hai cạnh MN và MP.

Lại có ED = MN

Do đó điều kiện còn lại là điều kiện về cạnh, đó là FE = MP.

Ta chọn phương án B.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét ABC và MNP có:

BA = MN (giả thiết),

B^=N^ (giả thiết),

CB = NP (giả thiết)

Do đó ABC = MNP (c.g.c)

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 3:

Cho tam giác HIK và tam giác DEG có IH = DE, H^=E^, HK = EG. Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack

Xét HIK và GED có:

IH = DE (giả thiết),

H^=E^(giả thiết),

HK = EG (giả thiết)

Do đó HIK = EDG (c.g.c)

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 4:

Cho ABC và MNP có AB = NM, A^=M^=45°, AC = PM. Biết B^=70°, số đo góc P là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Xét ABC và MNP có:

AB = NM (giả thiết),

A^=M^=45° (giả thiết),

AC = PM (giả thiết),

Do đó ABC = MNP (c.g.c)

Suy ra N^=B^=70° (hai góc tương ứng)

Xét MNP có M^+N^+P^=180° (định lí tổng ba góc của tam giác)

Suy ra P^=180°M^N^

Do đó P^=180°45°70°=65°

Vậy P^=65°. 


Câu 5:

Qua trung điểm H của đoạn thẳng BC, kẻ đường thẳng vuông góc với BC, trên đường thẳng vuông góc đó lấy hai điểm A và I. Nối CA, AB, IB, IC. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Vì A nằm trên đường thẳng vuông góc với CB tại H nên ta có: AHB^=AHC^=90°

Vì I nằm trên đường thẳng vuông góc với CB tại H nên ta có: IHB^=IHC^=90°

+) Xét ABH và ACH có:

AHB^=CHA^=90°(chứng minh trên),

AH là cạnh chung,

BH = CH (do H là trung điểm của CB),

Suy ra ABH = ACH (hai cạnh góc vuông)

Do đó đáp án A đúng

ABH = ACH (chứng minh trên)

Suy ra AB = AC (hai cạnh tương ứng) và BAH^=CAH^ (hai góc tương ứng)

+) Xét tam giác HCI và tam giác HBI có:

IHB^=IHC^=90°(chứng minh trên),

HI là cạnh chung,

BH = CH (do H là trung điểm của CB),

Suy ra ICH = IBH (hai cạnh góc vuông)

Do đó đáp án B đúng

+) Xét tam giác BAI và tam giác CAI có:

AB = AC (chứng minh trên),

BAI^=CAI^ (do BAH^=CAH^),

AI là cạnh chung

Suy ra BAI = CAI (c.g.c)

Do đó đáp án C đúng.

Vậy ta chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận