Trắc nghiệm Toán 7 Bài 7. Tam giác cân có đáp án

  • 578 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hoàn thành định nghĩa của tam giác cân:

Tam giác cân là tam giác:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho ∆ABC như hình bên. Tìm số đo x:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

∆ABC có B^=C^=x.

Suy ra ∆ABC cân tại A (dấu hiệu nhận biết)

∆ABC có: A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong tam giác)

Suy ra 100° + x + x = 180°.

Do đó 2x = 180° – 100° = 80°.

Khi đó ta có x = 80° : 2 = 40°.

Vậy x = 40°.

Ta chọn đáp án D.


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án A, B, C đúng.

Đáp án D:

Tam giác tù là tam giác có một góc bất kỳ lớn hơn 90°.

Giả sử ∆ABC cân tại A có A^=120° (như hình bên).

Media VietJack

Vì ∆ABC cân tại A nên ta có B^=C^ (tính chất tam giác cân)

∆ABC có: A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong tam giác)

Suy ra 120°+B^+B^=180°.

Do đó 2B^=180°120°=60°.

Khi đó B^=60°:2=30°.

Do đó ta có C^=B^=30°.

Ta thấy ∆ABC cân tại A có số đo các cạnh và các góc đều dương.

A^=120°>90°.

Nên tam giác tù vẫn có thể là tam giác cân.

Do đó đáp án D sai.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho tam giác ABC cân đỉnh A có các đường trung tuyến BD, CE. Tam giác nào dưới đây là tam giác cân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

∆ABC có BD là đường trung tuyến.

Suy ra D là trung điểm AC.

Do đó AD = DC = 12AC  (1).

Chứng minh tương tự, ta được AE = EB = 12AB  (2).

Vì ∆ABC cân tại A nên AB = AC (3).

Từ (1), (2), (3), ta suy ra AD = AE.

Do đó ∆ADE cân tại A (định nghĩa tam giác cân)

Suy ra đáp án C đúng.

Đáp án A, B, D sai vì các tam giác đó không có hai cạnh nào trong mỗi tam giác bằng nhau.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho ∆ABC có AB < AC. Ở phía ngoài ∆ABC, vẽ ∆ABD và ∆ACE vuông cân tại A. So sánh AD và AE.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack

Vì ∆ABD vuông cân tại A nên AB = AD  (1).

Vì ∆ACE vuông cân tại A nên AC = AE  (2).

Lại có AB < AC (giả thiết)  (3).

Từ (1), (2), (3), ta suy ra AD < AE.

Vậy ta chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận