Trắc nghiệm Hiện tượng tự cảm – Năng lượng từ trường có đáp án (Nhận biết)

  • 2477 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho mạch điện như hình vẽ.

Hiện tượng tự cảm phát sinh khi mạch điện có hiện tượng nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án D

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra

Cả ba trường hợp trên đều có sự biến đổi của dòng điện trong mạch

A - cường độ dòng điện từ 0 đến I

B - cường độ dòng điện từ I về 0

C - Khi di chuyển con chạy điện trở thay đổi cường độ dòng điện cũng thay đổi

Hiện tượng tự cảm xuất hiện trong cả ba trường hợp


Câu 2:

Cho mạch điện như hình vẽ. Chọn đáp án đúng.

Khi đóng khóa K thì:

Xem đáp án

Đáp án A

Khí đóng khóa K, đèn 1 sáng lên ngay còn đèn 2 sáng lên chậm hơn đèn 1.

* Giải thích: Khi đóng khóa K, dòng điện qua ống dây tăng lên đột ngột trong khoảng thời gian ngắn (cường độ dòng điện tăng từ 0 - I) làm cho từ trường qua ống dây tăng lên suy ra từ thông qua cuộn dây tăng lên

Trong khoảng thời gian từ thông qua cuộn dây biến thiên sinh ra dòng điện cảm ứng theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng có chiều chống lại sự tăng của từ thông suy ra nó làm giảm cường độ dòng điện qua đèn 2, làm đèn 2 sáng chậm hơn đèn 1.


Câu 3:

Độ tự cảm của một ống dây không có lõi sắt (có chiều dài ống dây là l gồm N vòng tiết diện một vòng dây là S) là:

Xem đáp án

Đáp án B

Độ tự cảm của một ống dây không có lõi sắt (có chiều dài ống dây là l gồm N vòng tiết diện một vòng dây là S) là: L=4π.107N2lS


Câu 4:

Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:

Xem đáp án

Đáp án C

Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:

L=4π.107.n2.V với n=Nl


Câu 5:

Suất điện động tự cảm được xác định bởi biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Suất điện động tự cảm được xác định bởi biểu thức: etc=LΔiΔt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận