Trắc nghiệm Hiện tượng tự cảm – Năng lượng từ trường có đáp án (Thông hiểu)

  • 2218 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Một ống dây dài l = 30cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8cm có dòng điện với cường độ i = 2A. Từ thông qua mỗi vòng dây là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Hệ số tự cảm của ống dây:

L=4π.107N2lS=4π.107N2lπd24=4π.107100020,3π0,0824=0,021(H)

+ Từ thông qua ống dây:

Φ=Li=0,021.2=0,042(Wb)

+ Từ thông qua mỗi vòng dây:

Φ1v=ΦN=0,0421000=4,2.105(Wb)


Câu 4:

Khi có dòng điện 1A chạy qua ống dây có 10 vòng thì từ thông qua ống là 0,8Wb. Hệ số tự cảm của ống dây là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có, từ thông qua ống: Φ=LI

Hệ số tự cảm của ống dây là: L=ΦI=0,81=0,8H


Câu 5:

Một ống dây dài 50cm, diện tích tiết diện ngang của ống dây là 10cm2 gồm 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:

Xem đáp án

Đáp án D

- Hệ số tự cảm của ống dây được tính theo công thức: L=4π.107N2lS

Với: + N là số vòng của ống dây.

        + l: chiều dài ống dây.

        + S diện tích mặt cắt ngang của ống dây.

- Vậy:

L=4π.107N2lS=4π.107100020,51.103=2,51.103H=2,51mH


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận