Trắc nghiệm Tự cảm có đáp án (Vận dụng)

  • 2086 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Một ống dây dài l=30cm gồm N=1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d=8cm có dòng điện với cường độ i=2A. Từ thông qua mỗi vòng dây là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Hệ số tự cảm của ống dây:

L=4π.107N2lS=4π.107N2lπd24=4π.107100020,3π0,0824=0,021(H)

+ Từ thông qua ống dây: Φ=Li=0,021.2=0,042(Wb)

+ Từ thông qua mỗi vòng dây: Φ1v=ΦN=0,0421000=4,2.105(Wb)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một ống dây dài 40cm, có tất cả 800 vòng dây, diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10cm2. Ống dây được nối với 1 nguồn điện có cường độ tăng từ 04A. Nếu suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là 1,2V, hãy xác định thời gian mà dòng điện đã biến thiên.

Xem đáp án

Độ tự cảm của ống dây:

L=4π.107.N2l.S=4π.107.80020,4.10.104=2.103H

Suất điện động tự cảm sinh ra do có sự biến thiên của dòng điện trong ống dây:

etc=L.ΔiΔt=L.i2i1ΔtΔt=L.i2i1etc=2.103.401,2=6,7.103s=6,7ms

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho mạch điện như hình vẽ, L=1H; E=12V; r=0, điện trở của biến trở là 10Ω. Điều chỉnh biến trở để trong 0,1s điện trở của biến trở giảm còn 5Ω

Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên có giá trị:

Xem đáp án

Ta có, khi R thay đổi thì dòng điện trong mạch cũng thay đổi nên suất hiện suất điện động tự cảm:

etc=LΔiΔt

Trong đó:

i1=ER1+r=ER1;i2=ER2+r=ER2

etc=LΔiΔt=LER1ER21Δt=1.121012510,1=12V

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho dòng điện I = 20A chạy trong ống dây có chiều dài 0,5m. Năng lượng từ trường bên trong ống dây là 0,4J. Nếu ống dây gồm 1500 vòng dây thì bán kính của ống dây là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

+ Năng lượng từ trường bên trong ống dây:

W=12Li2L=2Wi2=2.0,4202=2.103H

+ Hệ số tự cảm:

L=4π.107N2lS=4π.107N2lπR2R=l.L4π2.107.N2=0,011(m)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một ống dây điện có lõi sắt bằng vật liệu sắt từ có độ từ thẩm μ=104, cảm ứng từ bên trong ống dây là B=0,05T. Mật độ năng lượng từ trường trong ống dây có giá trị:

Xem đáp án

Ta có:

+ Hệ số tự cảm:

L=4π.107n2Vμ

+ Năng lượng từ trường của ống dây khi đó:

W=12Li2=12(4π.107n2Vμ)i2

+ Cảm ứng từ B=4π.107niμW=B28π.107μV

+ Mật độ năng lượng từ trường trong ống dây:

w=WV=B28π.107μ=0,0528π.107.104=0,0995(J/m3)

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận