Trắc nghiệm Tụ điện có đáp án (Nhận biết)

  • 2707 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng và năng lượng này là năng lượng của điện trường trong tụ điện.


Câu 3:

Cho mạch điện gồm 2 tụ điện có điện dung C1,C2 mắc nối tiếp với nhau. Điện dung tổng hợp của mạch điện là:

Xem đáp án

Đáp án A

Điện dung tổng hợp khi nối tiếp tụ: 1CB=1C1+1C2


Câu 4:

Cho mạch điện gồm 2 tụ điện có điện dung C1,C2 mắc song song với nhau. Điện dung tổng hợp của mạch điện là:

Xem đáp án

Đáp án B

Điện dung của tụ điện khi mắc song song: CB=C1+C2


Câu 5:

Đơn vị của điện dung của tụ điện là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đơn vị của điện dung của tụ điện là Fara (F)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận