Trắc nghiệm Tương tác giữa hai dòng điện song song có đáp án (Nhận biết)

  • 1891 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau và cách nhau 10cm đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ I1=2A,I2=5A. Lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài 0,2m của mỗi dây là:

Xem đáp án

Ta có:

Lực từ tác dụng lên đoạn dây có chiều dài 0,2m của mỗi dây là:

F=2.10-7I1I2rl=2.10-72.50,10,2=4.10-6N

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một dây dẫn mang dòng điện I1=5A đặt tại điểm A. Tại điểm B cách A 5cm người ta đặt một dòng điện I2 ngược chiều với I1. Biết lực tương tác giữa hai dây dẫn là 2,5.10-4N. Giá trị của I2 là:

Xem đáp án

Ta có, lực tương tác giữa hai dây dẫn: F=2.10-7I1I2r

⇒ Cường độ dòng điện I2=F.r2.10-7.I1=2,5.10-4.0,052.10-7.5=12,5A

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dây dẫn thẳng dài có I1=15A đi qua đặt trong không khí. Lực từ tác dụng lên 1m dây của dòng I2=10A đặt song song cách I1 đoạn 15cm là lực hút hay đẩy và có giá trị bằng bao nhiêu? Biết I1 và I2 ngược chiều nhau.

Xem đáp án

Ta có, 2 dòng I1 và I2ngược chiều nhau, lực tương tác là lực đẩy

F=2.10-7I1I2r=2.10-715.100,15=2.10-4N

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận