Trắc nghiệm Tương tác giữa hai dòng điện song song có đáp án (Thông hiểu)

  • 1645 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Cho hệ 3 dòng điện đặt song song như hình:

I1=10A,I2=I3=20A,r12=r23=4cm. Lực từ tác dụng lên 1m chiều dài của I1 có giá trị là:

Xem đáp án

Xác định lực từ do dòng I2,I3 tác dụng lên I1 ta có:

Ta có: 

F21=2.10-7I1I2r21=2.10-710.200,04=10-3A

F31=2.10-7I3I1r31=2.10-710.200,04+0,04=5.10-4A

Lực từ tác dụng lên 1m chiều dài của I1 có giá trị là:

F=F21-F31=10-3-5.10-4=5.10-4N

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Ba dòng điện cùng chiều, cùng cường độ I=10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn. Biết rằng khoảng cách giữa dây 1 và dây 2 là 10cm, giữa dây 2 và dây 3 là 5cm, giữa dây 1 và dây 3 là 15cm. Xác định lực từ do dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3.

Xem đáp án

Xác định lực từ do dòng I1 và  I2 tác dụng lên I3 ta có:

Ta có:

F13=2.10-7I1I3r13=2.10-710.100,15=43.10-4N

F13=2.10-7I1I3r13=2.10-710.100,15=43.10-4N

Lực từ do các dòng I1 và I2 tác dụng lên I3 là: F=F13+F23

Ta có: F13F23F=F13+F23=43.10-4+4.10-4=163.10-4N

Đáp án cần chọn là: A

 


Câu 5:

Hai dòng điện vô hạn đặt song song cách nhau 30cm mang hai dòng điện cùng chiều I1=20A;I2=40A. Cần đặt dòng I3 cách I1, I2 một khoảng bao nhiêu để lực từ tác dụng lên I3 bằng 0?

Xem đáp án

Ta có: F3=F13+F23=0F13=-F23

I1 , I2 cùng chiều và F13=F23

I3 phải nằm giữa I1I2

F13=F23I1r13=I2r23r13=0,5r23

Mặt khác, ta có: r13+r23=30cm

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận