Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 2 (có đáp án): Thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích

  • 4889 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguyên tử gồm có:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Mọi nguyên tử gồm có:

- Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương, notrơn không mang điện

-Lớp vỏ các electron mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân.


Câu 2:

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có, mọi nguyên tử gồm có:

-Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương, notrơn không mang điện

-Lớp vỏ các electron mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân


Câu 3:

Chọn câu sai?

Hạt nhân của một nguyên tử:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A, B, C - đúng

D - sai vì hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương


Câu 4:

Chọn câu đúng?

Hạt nhân của một nguyên tử:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

A – đúng

B, C – sai vì: Hạt nhân mang điện tích dương

D - sai vì: Kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử


Câu 5:

Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Một nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện khi số proton bằng số electron


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận