Trắc nghiệm Vật lý 11 chương 6 Khúc xạ ánh sáng có đáp án (P1)

  • 2749 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án A. Theo khái niệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng


Câu 2:

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ

Xem đáp án

Đáp án D. Vì ta có sinisinr = n21


Câu 3:

Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng

Xem đáp án

Đáp án D. Theo định luật khúc xạ ta không có điều đó


Câu 4:

Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ

Xem đáp án

Đáp án A.

Theo đầu bài ta có sini/sinr > 1. Trong khoảng từ 0 đến 900sin đồng biến, do đó sini > sinr  do đó i > r hay r < i.


Câu 5:

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

Xem đáp án

Đáp án C. Theo khái niệm chiết suất tuyệt đối


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận