100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại nâng cao(P3)

  • 6256 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch)

Xem đáp án

Đáp án A.

Tại catot: Cu2+: a mol; Na+: b mol;

Cu2+ + 2e → Cu

   a    2a

Hết Cu2+: 2H2O+2e→2OH+H2

Tại anot: Cl: b mol; SO2−4: a mol; H2O

2Cl→Cl2+2e

               b

Hết Cl: 2H2O − 4e→4H++O2

Vì dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng chứng tỏ ở catot Cu2+ hết trước Cl ở anot, còn ở anot Cl− vẫn điện phân  2a < b


Câu 3:

Hòa tan 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,6 M thu được dung dịch X. Đem điện phân dung dịch X (các điện cực trơ) với cường độ dòng điện 1,34A trong 4 giờ. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể tích khí thoát ra ở anot (ở đktc) lần lượt là (Biết hiệu suất điện phân là 100 %):

Xem đáp án

Đáp án A

Thứ tự điện phân tại catot và anot là:

  Tại catot: Cu2+ + 2e → Cu

                   0,1       0,2   0,1

  Cu2+ chưa bị điện phân hết.

  mkim loại ở catot = 0,1.64 = 6,4 (gam)

  Tại anot:   2Cl→ Cl2 + 2e

                   0,12   0,06    0,12

  ne (do Clnhường) = 0,12 < 0,2 mol

  tại anot Cl đã bị điện phân hết và đến nước bị điện phân.

  Ta có: ne (do H2O nhường) = 0,2 – 0,12 = 0,08 (mol)

  2H2O → O2 + 4H + 4e

             0,02              0,08                                                                                        

Vkhí thoát ra ở anot = (0,06 + 0,02).22,4 = 1,792 (lít).


Câu 5:

Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả các chất tan trong dung dịch sau điện phân là

Xem đáp án

Đáp án A

nKCl = 0,1 mol, nCu(NO3)2= 0,15 mol

  Nếu Cu2+ điện phân hết thì độ giảm gồmCatot: Cu 0,15 molAnot: Cl2: 0,05 mol à O2: (0,3-0,1):4=0,05 molmgiảm=0,15.64+0,05.71+0,05.32=14,75 gam

Nếu Cl- điện phân hết thì độ giảm anot: Cl2_0,05 molcatot: Cu2+=0,05 molmgiảm=6,75 gam ( )

Vậy Cu2+ chưa điện phân hết, khí  anot gồm Cl2  O2 tức đã sinh ra H+.Vậy dung dịch sau gồm: K+, Cu2+, NO3-, H+


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Dũng

Bình luận


Bình luận