100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại nâng cao (P2)

  • 6701 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho 1 đinh Fe vào 1 lit dd chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi pư kết thúc thu đc dd A với màu xanh đã nhạt 1 phần và 1 chất rắn B có khối lượng lớn hơn khối lượng của đinh Fe ban đầu là 10,4g. Tính khối lượng của đinh Fe ban đầu.

Xem đáp án

Đáp án D.

Sau khi pư kết thúc thu đc dd A với màu xanh đã nhạt 1 phần à Fe đã phản ứng hết với AgNO3 và phản ứng với một phần Cu(NO3)2.

Gọi số mol Cu(NO3)2 phản ứng là x mol.

Fe + 2AgNO3 à Fe(NO3)2 + 2Ag

0,06ß 0,12  à                       0,12

Fe + Cu(NO3)2 à Fe(NO3)2 + Cu

x   ß   x               à                   x

Vậy mtăng = 0,12.108 + x.64 – 0,06.56 – x.56 = 10,4 ó x = 0,1 mol

Vậy khối lượng đinh sắt ban đầu là: mFe = 0,1.56 + 0,06.56 = 8,96 gam.


Câu 3:

Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

Xem đáp án

Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 mol , nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol ,nAgNO3 = 0,55.1 = 0,55 mol

Khi cho hỗn hợp kim loại gồm Al , Fe vào dung dịch AgNO3 thì Al sẽ phản ứng trước nếu Al hết sẽ đến Fe phản ứng , nếu AgNO3 dư sau phản ứng với Fe thì có phản ứng:

Ag+ + Fe2+ →  Ag + Fe3+

                   Al + 3AgNO3 à Al(NO3)3 + 3Ag                 (1)

Ban đầu       0,1     0,55  

Phản ứng     0,1     0,3                             0,3

Kết thúc      0        0,25                           0,3

Al hết   Tính theo Al   AgNO3 dư : 0,55 – 3.0,1 = 0,25 mol

                   Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag                (2)

Ban đầu       0,1     0,25            

Phản ứng     0,1     0,2               0,1               0,2

Kết thúc      0        0,05             0,1               0,2

      Sau phản ứng AgNO3 dư : 0,05 mol tiếp tục có phản ứng

                   Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag          (3)

Ban đầu       0,1               0,05  

Phản ứng     0,05             0,05                             0,1

Kết thúc      0,05             0                                  0,1

Từ (1) , (2) , (3) tổng số mol Ag = 0,3+ 0,2 + 0,05 = 0,55  mAg = 0,55.108 = 59,4 gam


Câu 4:

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là: 

Xem đáp án

Đáp án B.

Gọi số mol của Zn và Fe lần lượt là x và y mol

PTHH:

          Zn + CuSO4 à ZnSO4 + Cu

           x                à                   x

          Fe + CuSO4 à FeSO4 + Cu

          y                 à                   y

Theo bài ta có: mrắn bđ = mrắn sau  ó 65x + 56y = 64x + 64y ó x = 8y.

Coi số mol của Fe là 1 mol thì số mol của Zn là 8 mol.

Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là:


Câu 5:

Cho 5,6g gồm Mg và Cu tác dụng với 400ml dd AgNO3 1M. Phản ứng hoàn toàn thu được 32,4 g chất rắn A và dd nước lọc B. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu (lần lượt Mg và Cu) là:

Xem đáp án

Đáp án D.

Giả sử AgNO3 phản ứng hết khi đó Ag+  chuyển hết thành Ag

nAg =  0,4 mol à mAg = 0,4.108 = 43,2 gam > mA (=32,4 gam)

-> AgNO3 chưa phản ứng hết.

m = mAg  = 32,4 gam à nAg = 0,3 mol

Gọi số mol của Mg và Cu lần lượt là x và y mol

Theo bài ta có: 24x + 64y = 5,6   (1)

Ta có:

Mg à Mg+2 + 2e                      Ag + e  à Ag+

  x                   2x                      0,3     0,3

Cu à Cu+2 + 2e

 y                  2y

Bảo toàn e ta có: 2x + 2y = 0,3           (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là:

mMg = 0,1.24 = 2,4 gam; mCu­ = 0,05.64 = 3,2 gam.   


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Dũng

Bình luận


Bình luận