100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại nâng cao(P1)

  • 11742 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đốt cháy 6,48 gam bột Al trong oxi, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch HCl 7,3% vừa đủ thu được a mol khí H2 và dung dịch Y có nồng độ là 8,683%. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn và nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của a là:

Xem đáp án

Đáp án D.

Có nAl = 0,24 mol

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

x→        6x →         2x           3x

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

y →   3y   →      y       3/2y

=> 2x + y = 0,24

Có m(dd HCl) = 3(2x + y).36,5 : 7,3% = 1500 (2x + y) = 360 g

m(dd Y) = 133,5.(2x + y) : 8,683% = 1537,487 (2x + y) ≈ 369 g

BTKL: 102x + 27y + 360 = 369 + 3y

Giải hệ: x = 0,06; y = 0,12

Suy ra mol Hlà 0,18 mol


Câu 2:

Cho 2,97 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 chỉ thu được m gam hỗn hợp oxit và muối clorua. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.           

Gọi số mol của Cl2  O2 lần lượt là x, y  Bảo toàn e

       

Có hpt: x + y = 0,12 và 2x + 4y = 0,33 x = 0,075 và y = 0,045 m = 9,735 gam


Câu 3:

Cho 12,45 gam hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành?

Xem đáp án

Đáp án B.

Số mol của Hiđro bằng:

nH2=6,7222,4=0,3(mol)

lại có nCl-trong mui=2nH2=2.0,3=0,6

Khối lượng muối tạo thành bằng: 12,45 + 0,6. 35,5 = 33,75 (gam).


Câu 4:

Cho 16 gam hỗn hợp bột Fe và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án D.

Số mol của Hiđro bằng: nH2=12=0,5(mol)

Lại có nCl-(trong mui)=2nH2=2.0,5=1(mol)

Khối lượng muối tạo thành bằng: 16 + 1. 35,5 = 51,5 (gam).


Câu 5:

Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:

Xem đáp án

Đáp án A.

Số mol của Hiđro bằng: nH2=8,73622,4=0,39(mol)

Lại có nHCl=5001000.1=0,5(mol); nH2SO4=5001000.0,28=0,14(mol)

Khối lượng muối tạo thành bằng: 7,74 + 0,5.36,5 + 0,14.98 – 0,39.2 = 38,93 (gam).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Lê Dũng

Bình luận


Bình luận