14 Câu trắc nghiệm Sự ăn mòn kim loại có đáp án

  • 3269 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá ?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận