15 câu trắc nghiệm luyện tập cấu tạo và tính chất của cacbohidrat có đáp án

  • 2683 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Tính chất riêng của dạng mạch vòng của glucozơ: Nhóm OH ở C1 (OH hemiaxetal) của dạng vòng tác dụng với metanol có HCl xúc tác, tạo ra nhóm metyl glicozit:

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng?Phản ứng với CH3OH/HCl (ảnh 1)


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây không dùng làm căn cứ để xác định công thức cấu tạo của glucozơ ?

Xem đáp án

Đáp án B

 


Câu 4:

Nhóm chất đều tham gia phản ứng thuỷ phân là

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận