16 câu trắc nghiệm Từ thông - Cảm ứng điện từ cực hay có đáp án

  • 6459 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?

Xem đáp án

Đáp án: D

Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều: Φ=B.S.cosα

Trong đó  là góc hợp bởi pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây và véc tơ cảm ứng từ B.

Đơn vị từ thông là vêbe (Wb): 1Wb=1T.m2.

Như vậy ta nhận thấy từ thông là một đại lượng đại số, vô hướng.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều: Φ=B.S.cosα

Trong đó  là góc hợp bởi pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây và véc tơ cảm ứng từ B.

Khi α=900 thì Φ=0. Do đó phát biểu C là sai.


Câu 3:

Đơn vị của từ thông có thể là

Xem đáp án

Đáp án: D

Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều:

Suy ra đơn vị từ thông là vêbe (Wb):

1 Wb = 1T.m2.


Câu 4:

Cho một khung dây có điện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ , α là góc hợp bởi và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều: Φ=B.S.cosα

Trong đó  là góc hợp bởi pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây và véc tơ cảm ứng từ B.


Câu 5:

Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Xem đáp án

Đáp án: A

Ta thấy từ thông: Φ=B.S.cosα cực đại khi:

cosα=1α=0

Khi đó pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây và véc tơ cảm ứng từ B.

tức là các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

17%

17%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lê Ngọc Lan

2 năm trước

Phạm Hiếu

L

1 năm trước

Lê Khánh

T

1 năm trước

Trihh Nguyen

S

1 năm trước

Sang Trần

K

1 năm trước

Khánh NV

Bình luận


Bình luận