20 câu trắc nghiệm Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ có đáp án

  • 1764 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây là đisaccarit?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Chất nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

Cho I2 vào dung dịch hồ tinh bột rồi đun nóng thì dung dịch mất màu, nếu để nguội thì màu xanh tím xuất hiện.

 


Câu 4:

Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận