200 câu trắc nghiệm Cacbohidrat cực hay có lời giải (P5)

  • 2196 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn hai gluxit X và Y đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O. Hai gluxit đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

nCO2  > nH2O => X, Y phải có chứa từ 2 liên kết pi trở nên

=> loại ngay đáp án B, C, D vì glucozo và fructozo trong phân tử chỉ có 1 liên kết pi  ( khi đốt cháy cho nCO2 = nH2O)

Vậy tinh bột và saccarozơ là phù hợp


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận