285 Bài tập Amin, Amino axit, Protein cơ bản, nâng cao có lời giải (P2)

  • 2006 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các phát biểu sau: 

(a) Dùng dung dịch nước brom có thể phân biệt được anilin và glixerol. 

(b) Các amino axit đều có tính chất lưỡng tính. 

(c) Dung dịch etylamin có thể làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. 

(d) Amilopectin và xenlulozơ đều có cấu trúc mạch phân nhánh. 

(e) Etylen glicol hòa tan được ở điều kiện thường. 

Số nhận định đúng là:

Xem đáp án

Đáp án B

(a) đúng vì anilinlàm nhạt màu  nước brom đồng thời tạo kết tủa trắng 

 

Còn glixerol không xảy ra hiện tượng

(b) đúng vì chứa cả nhóm COOH và  

(c) đúng 

(d) sai vì xenlulozơ có cấu trúc không phân nhánh. 

(e) đúng vì chứa hai gốc OH kề nhau


Câu 4:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B và D không làm quỳ tím đổi màu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận