285 Bài tập Amin, Amino axit, Protein cơ bản, nâng cao có lời giải (P3)

  • 1959 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch khi đun nóng?

Xem đáp án

C6H5CH2NH3Cl + NaOH → C6H5CH2NH2 + NaCl + H2O

A. H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

B. Không xảy ra phản ứng.

C. HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH

=> Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận