285 Bài tập Amin, Amino axit, Protein cơ bản, nâng cao có lời giải (P5)

  • 2333 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Số amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Các amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là:

CH3NHCH2CH2CH3

CH3NHCH(CH3)2

CH3CH2NHCH2CH3


Câu 5:

Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là 2-amino butan.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận