80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản (P3)

  • 6967 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

Xem đáp án

Đáp án D.

Chỉ có Sn bị ăn mòn điện hóa


Câu 2:

Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Xem đáp án

Đáp án A.

CuSO4 + Ni → ăn mòn điện hóa

ZnCl2 + Ni  không ăn mòn điện hoá

FeCl3 + Ni  không ăn mòn điện hoá

AgNO3 + Ni  ăn mòn điện hóa


Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây, kim loại không bị ăn mòn điện hóa?

Xem đáp án

Đáp án A.

Đốt Al trong khí Cl2; ăn mòn hóa học

Để gang ở ngoài không khí ẩm; ăn mòn điện hóa

Vỏ tàu làm bằng thép neo đậu ngoài bờ biển; ăn mòn điện hóa

Fe và Cu tiếp xúc trực tiếp cho vào dung dịch HCl; ăn mòn điện hóa


Câu 4:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a)  Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng;

(b)  Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;

(c)  Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3;

(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl;

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

Xem đáp án

Đáp án C.

(a)  Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng; ăn mòn điện hóa

(b)  Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2; ăn mòn hóa học

(c)  Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3; ăn mòn hóa học

(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl; ăn mòn hóa học


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại. Đúng

Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử. Đúng

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. Đúng

Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện. Sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận