80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản (P1)

  • 12498 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

Xem đáp án

Đáp án D.

Kim loại nhóm IIA có hóa trị IICông thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là RO.


Câu 2:

Nguyên tử Fe có cấu hình e là

Xem đáp án

Đáp án A.

Nguyên tử Fe có Z = 26  

Cấu hình e của Fe là 1s22s22p63s23p63d64s2 hay [Ar]3d64s2.


Câu 3:

Cấu hình e của Cr là

Xem đáp án

Đáp án C.

Nguyên tử Cr có Z = 24 (Có cấu hình bán bão hòa)

Cấu hình e của Cr là 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1.


Câu 4:

Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án D.

Kim loại hoạt động có thể khử được ion kim loại kém hoạt động hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.

Ni đứng trước Ag, Cu, Pb trong dãy điện hóa Ni có thể khử được các ion kim loại trên.


Câu 5:

Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ?

Xem đáp án

Đáp án D.

Không kim loại nào vì cả 3 kim loại đều đứng sau Mg trong dãy điện hóa Cả 3 kim loại đều không khử được ion Mg2+ trong muối.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Minh Hoàng

Bình luận


Bình luận