Bài tập Cacbohidrat có giải chi tiết (mức độ vận dụng cao - P1)

  • 1763 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là 

Xem đáp án

Đáp án A

(C6H10O5)n + nH2O → 2nC2H5OH + 2nCO2 

Vì NaOH tối thiểu cho vào Ba(HCO3)2 để thu được kết tủa cực đại nên phản ứng xảy ra theo tỉ lệ 1:1

NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3↓ + NaHCO3 + H2O

0,01 → 0,01

BTNT Ba: => nBaCO3 (1) = nBa(OH)2 – nBa(HCO3)2 = 0,05 – 0,01 = 0,04 (mol)

BTNT C: nCO2 = nBaCO3 (1) + 2nBa(HCO3)2 = 0,04 + 2.0,01 = 0,06 (mol)

ntinh bột = 1/2 nCO2 = 0,03 (mol)

mtinh bột  cần lấy = mtinh bột thực tế : %H = 0,03. 162 : 0,81 = 6 (gam)


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, glucozo, fructozo. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 5,824 lit O2 (dktc). Giá trị của m là :

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy X gồm : CH2O ; C6H12O6 (glucozo) và C6H12O6 (Fructozo)

=> Qui về X gồm CH2O

Đốt cháy : CH2O + O2 -> CO2 + H2O

Mol           0,26 <- 0,26

=> m = 7,8g


Câu 4:

Cho 2,5 kg glucozo chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu ancol etylic 400. Biết ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8g/ml và trong quá trình chế biến, biết lượng ancol bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là :

Xem đáp án

Đáp án B

mGlucozo lên men = 2,5.(80/100).(90/100) = 1,8kg

=> nGlucozo lên men = 0,01 kmol = 10 mol

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

=> nC2H5OH = 2nGlucozo lên men= 20 mol

 

Chú ý:

Chú ý :

Nước bị hao hụt 10% không ảnh hưởng đến kết quả bài toán.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận