Bài tập cacbonhidrat có giải chi tiết ( mức độ vận dụng P2)

  • 1849 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích HNO3 96%( d=1,52 g/ml) cần dùng là

Xem đáp án

Đáp án B

n C6H7O2(NO3)3  = 0,1 k.mol => n HNO3 = 0,3 k.mol

=> n lý thuyết  = 0,3 : 90 . 100 =  k.mol => m HNO3 = 21 g

=> m dd HNO3 = 21 : 96 . 100 = 21,875 k.g

=> V dd HNO3 = 21,875 : 1,52 = 14,39 k.ml = 14,39 lít


Câu 3:

Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp glucozo và fructozo vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 38,88g Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

Glucozo -> 2Ag

Fructozo -> 2Ag

=> nGlucozo + nFructozo = 0,18 mol

=> m = 32,4g


Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X bằng một lượng NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y; sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa.Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án C

Saccarozo -> Glucozo + Fructozo

0,1   ->            0,1   ->       0,1 mol

Y + AgNO3 :

Glucozo -> 2Ag

Fructozo -> 2Ag

NaCl -> AgCl

Kết tủa gồm : 0,4 mol Ag ; 0,02 mol AgCl

=> m = 46,07g


Câu 5:

Lên men hoàn toàn 135g Glucozo thành ancol etylic và V lit CO2 (dktc). Giá trị của V là :

Xem đáp án

Đáp án B

C6H12O6 -> 2CO2 + 2C2H5OH

  0,75 ->       1,5 mol

=> VCO2 = 33,6 lit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Bàng Khánh Linh

Bình luận


Bình luận