Bài tập Cacbohidrat có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P1)

  • 2001 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điều chế ancol etylic từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ, hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 85%. Khối lượng ancol thu được là?

Xem đáp án

Câu 1: Đáp án A

mTinh bột = 1000.95% = 950 kg

(C6H10O5)n → C6H12O6 → 2C2H5OH

950/162          →                  950.2/162

=> mC2H5OH = 85% . 46 . 950 . 2/162 = 458,58 kg


Câu 3:

Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là

Xem đáp án

Đáp án C

Glucozo -> 2Ag

0,15    ->     0,3 mol

=> m = 32,4g


Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn 68,4 gam saccarozơ được dung dịch X. Cho X phản ứng hoàn toàn với Cu(OH)2 dư trong NaOH đun nóng sinh ra m gam kết tủa đỏ gạch. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Saccarozo -> Glucozo + Fructozo

0,2 mol  ->        0,2   ->    0,2

Glucozo(Fructozo) -> Cu2O

=> nCu2O  = (nGlucozo + nFructozo ) = 0,4 mol

=> m = 57,6g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Bàng Khánh Linh

Bình luận


Bình luận