Bài tập Crom - Sắt - Đồng có giải chi tiết (mức độ nhận biết - P2)

  • 2031 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dung dịch CuSO4 có màu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Dung dịch CuSO4 có màu xanh


Câu 2:

Công thức của crom(III) oxit là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Biết số hiệu nguyên tử sắt là 26. Ion Fe2+ có cấu hình electron là:

Xem đáp án

Đáp án D

Fe: [Ar]3d64s2 khi mất 2e lớp ngoài cùng được Fe2+: [Ar]3d6


Câu 4:

Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ :

Xem đáp án

Đáp án B

Cấu hình electron của Fe là [Ar]3d64s2

  Fe3+ : [Ar]3d5


Câu 5:

Crom (VI) oxi (Cr23) có màu gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Crom (VI) oxi (Cr23) có màu gì màu xanh lục


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận