Bài tập Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P6)

  • 6872 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3) đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Các muối trong Z là:

Xem đáp án

Đáp án D

Thứ tự các phản ng có th xảy ra:

Vì dung dịch Z chứa hai muối nên Z chứa Mg(NO3)2 và Al(NO3)2.


Câu 2:

Cho m gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi các phn ng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là:

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi nZn = a; nFe = b thì nCu = a + b  

Vì khối lượng chất rắn trước và sau phản ứng bằng nhau nên mZn + mFe = mCu

Do đó 65a + 56b = 64(a+b)  a = 8b

Vậy phần trăm khối lượng cúa Zn trong hỗn hợp ban đầu là: 

%mZn = 65.8b65.8b + 56b. 100% = 90,27%


Câu 4:

Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thấy khối lượng chất rắn tăng 64 gam. Nếu cho 11,6 gam X tác dụng hết với oxi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

Vì AgNO3 dư nên chất rắn sau phản ứng ch là Ag.

Các kim loại trong hỗn hợp X đều có hóa trị không đổi nên theo đnh luật bảo toàn mol electron, ta có:


Câu 5:

Chia 14,8 gam hỗn hp gồm Mg, Ni, Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 21,8 gam muối. Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

Khối lượng hỗn hợp kim loại ở mỗi phần là 7,4 gam.

Phần 1: Khối lượng muối thu được lớn hơn khối lượng kim loại ban đầu là do các cation kim loại kết hợp với các gốc SO42-  tạo thành muối.

Số mol electron trao đổi ở hai phần bằng nhau.

Do đó ở phần 2: nAg = ne trao đổi = 0,3

=> mAg = 32,4 (gam)

Vậy m = 32,4 – 7,4 = 25 (gam)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận