Bài tập Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P7)

  • 6869 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,3 mol CuSO4 và 0,1 mol NaCl, kim loại thoát ra khi điện phân hoàn toàn bám vào catot. Khi catot khối lượng tăng lên 12,8 gam thì anot có V lít khí thoát ra. Giá trị ca V là

Xem đáp án

Đáp án A

Thứ tự các phản ứng điện phân xảy ra:

Do đó kim loại bám vào catot là Cu, khí thoát ra ở anot là Cl2, có thcó O2.

Áp dụng định luật bảo toàn mol electron, ta có:


Câu 3:

Khi điện phân dung dịch muối, giá trị pH gần 1 điện cực tăng lên. Dung dịch muối đó là:

Xem đáp án

Đáp án A

Khi pH tăng tức là nồng độ H+ trong dung dịch đang giảm và nồng độ OH- dung dịch đang tăng.

A: K+ không tham gia quá trình điện phân nên catot có H2O bị điện phân thay thế, dung dịch thu được có nồng độ OH- tăng dần:

B, C: Hai muối đều có cation đều tham gia quá trình điện phân còn anion là những gốc axit có oxi ca axit vô cơ nên không tham gia quá trình điện phân. Khi đó anot có H2O bị điện phân thay thế:

D: Cả cation anion đều không tham gia quá trình điện phân nên cả catot và anot đều có H2O bị điện

phân thay thế. Khi đó ta thu được quá trình điện phân nước:

Quá trình điện phân làm giảm lượng nước trong dung dịch còn lượng chất tan không thay đi. Khi đó nồng độ của K2SO4 tăng dần.

Mà K2SO4 được tạo từ bazo mạnh và axit mạnh nên dung dịch của nó có pH xấp xỉ 7.

Khi đó dù nồng độ dung dịch tăng lên nhưng pH của dung dịch không thay đổi.


Câu 4:

Cho dung dịch chứa các ion: Na+, Al3+, Cu2+, Cl-SO42-NO3-. Các ion không bị điện phân khi trạng thái dung dịch là

Xem đáp án

Đáp án A

Các ion không bị điện phân ở trạng thái dung dịch gồm những cation của kim loại từ Al tr về trước trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, gốc axit có oxi ca axit vô cơ và F-.

Khi đó các ion thỏa mãn là: Na+, Al3+,  SO42- NO3-


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận