Bài tập thủy phân Este có lời giải chi tiết (P1)

  • 2372 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Este có tỉ khối hơi so với heli là 21,5. Cho 17,2gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 16,4 gam muối.Công thức của X là :

Xem đáp án

Gọi công thức tổng quát của este là: RCOOR'. Ta có phương trình:

Vậy este là C2H3COOCH3


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 0,1 este X bằng NaOH, thu được một muối của axitcacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. Công thức cấu tạo của X là :

Xem đáp án

Ta có Z hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam  Z là ancol đa chức

Gọi công thức của Z là CnH2n+2Ox. Có

. Ta xét 2 trường hợp

- TH1:  

- TH2: x = 2n = 3Z là C3H8O2

Và ancol này hòa tan được Cu(OH)2 nên ta có câu thức cấu tạo của ancol là OHCH2CH(CH3)OH Muối thu được có phn ứng tráng bạc nên muối đó là HCOONa.

Vậy este là HCOOCH2CH(CH3)OOCH3


Câu 3:

Đun este đơn chức A với dung dịch NaOH đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Để trung hòa lượng NaOH dư trong X cần 100ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu được 15,25 gam hỗn hợp muối khan và hơi rượu B. Dn toàn bộ hơi rượu B qua CuO dư, nung nóng thu được anđehit E. Cho E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của este A là:

Xem đáp án

Gọi công thức của este đã cho là RCOO - CH2R'. Ta có phương trình:

 

mmuối hữu cơ = 15,25-mNaCl=9,4(g)

Ta lại có: R'- CH2OH + CuO  R'CHO + Cu +H2O

Ta xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: R' là H  anđehit là HCHO  nanđehit = nmuối = 0,1 (mol)

este là C2H3COOCH3

Trường hợp 2: R' là gốc hiđrocacbon  nanđehit = nmuối = 0,2  R = -20 (vô lý)

                                      Đáp án B


Câu 4:

Khi thủy phân hoàn toàn một este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Nếu cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 18,4 gam muối. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thì thu được 21,6 gam kết tủa. Công thức phân tử của este là:

Xem đáp án

Dung dịch X phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 nên ta loại được ngay đáp án C. Lại có:

Nếu este là HCOOCH = CH2  X gồm HCOONa và CH3CHO đều tham gia phản ứng tráng bạc

 neste = 0,05(mol) = nmuối => Mmuối = 368 (vô lý)  Loại đáp án D

Vậy chỉ còn đáp án A và B.

Gọi công thức tổng quát của este là: HCOOC6H4R.

Ta có phương trình:

Có: . Mà mmuối =18,4(g) => R=1

                                      Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận