Bài tập xác định chỉ số chất béo có lời giải chi tiết (P1)

  • 2368 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để xà phòng hóa 10 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,420 kg NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, để trung hòa NaOH dư cần 500 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng của glixerol tạo thành là

Xem đáp án

Trước hết xin nhắc lại chỉ số axit là số miligam KOH để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 1 g chất béo.

Vậy khối lượng của KOH để trung hòa hết lượng axit béo tự do có trong 10 kg chất béo trên là:

mKOH = 7.10-3.10.1000 = 70(g)  nKOH = l,25(mol)

 S mol của NaOH để trung hòa lượng axit tự do có trong 10 kg chất béo là:

nNaOH = nKOH = 1/25 (mol)

Ta lại có: nNaOH dư = nHCl = 0,5(mol); nNaOH ban đầu = 35,5(mol)


Câu 3:

Xà phòng hóa 100 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a gam dung dịch NaOH 25%, kết thúc phản ứng thu được 9,43 gam glixerol và b gam muối Natri. Giá trị của a và b lần lượt là:

Xem đáp án

Khối lượng của KOH dùng để trung hòa lượng axit béo dư có trong 100 gam chất béo trên là:

 => Số mol NaOH dùng để trung hòa hết lượng axit béo tự do trong lượng chất béo trên là:

Áp dụng ĐLBTKL: rnmuối = mchất béo + mNaOH - mglixerol -  = 103,145 (g)

                                      Đáp án C


Câu 4:

Chất béo trung tính X có chỉ số xà phòng hóa là 198,24. Từ 400 kg X thu được m kg xà phòng Natri nguyên chất (hiệu suất của phản ứng là 100%). Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đầu tiên chúng ta nhắc lại khái niệm chỉ số xà phòng hóa: Chỉ số xà phòng hóa là số miligam KOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.

Khối lượng của KOH để xà phòng hóa hết lượng chất béo trên là:

S mol NaOH để xà phòng hóa hết lượng chất béo trên là:

Vì đề bài cho chất béo trung tính, tức là chất béo chỉ gồm trieste mà không có axit béo tự do

Bảo toàn khối lượng: mxà phòng = mchất béo + mNaOH - mglixerol = 413,216 (kg)

                                                                                                       Đáp án A.


Câu 5:

Giả sử một chất béo có công thức (C17H35COO)(C17H31COO)(C17H33COO)C3H5. Muốn điều chế 20 kg xà phòng từ chất béo này thì cần bao nhiêu kg chất béo này để tác dụng với dung dịch xút. Coi các phản ứng xảy ta hoàn toàn.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi số mol của chất béo là x(kmol)

Khối lượng xà phòng gồm 3 muối: C17H35COONa; C17H33COONa; C17H31COONa và mỗi chất đều có số mol là x (kmol)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận