Bài tập phản ứng đốt cháy Este có lời giải chi tiết (P1)

  • 2166 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các este đồng phân cần dùng 27,44 lít O2, thu được 23,52 lít CO2 và 18,9 gam H2O (các khí đo ở đktc). Số este đồng chứa trong hỗn họp X là:

Xem đáp án

 Các este trong X đều no, đơn chức, mạch hở.

Đến đây ta có 2 cách để xử lý bài toán:

Cách 1: Gọi công thức tổng quát của este là: CnH2nO2.

 este có công thức phân tử là C3H6O2

Các este thỏa mãn công thức trên là: HCOOC2H5 và CH3COOCH3

Vậy có 2 đồng phân suy ra đáp án A.

Cách 2: Bảo toàn nguyên tố O ta có:


Câu 2:

Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được một muối và 448 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng 8,68. Công thức của 2 hợp chất trên là:

Xem đáp án

Cách 1: X tác dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH thu đuợc 0,02mol hơi 1 ancol

 Trong X chỉ có 1 chất là este có công thức RCOCH2R' (chất A)

neste=0,2 mol

Chất còn lại (chất B) phản ứng đuợc với NaOH nhung không tạo ra ancol. Mặt khác ta có B là chất hữu cơ no, đơn chức. Vậy trong chương trình B chỉ có thể là axit cacboxylic no đơn chức và nB = 0,3(mol).

Khối lượng bình tăng chính là tổng khối luợng của CO2 và H2O.

2 chất đều no đơn chức mạch hở nên ta có:

Trong 2 chất A và B phải có 1 chất có số C nhỏ hơn hoặc bằng 2.

- TH1: 1 chất chỉ có 1 nguyên tử C trong phân tử


Câu 3:

Đốt cháy 3,2 gam một este E đơn chức, mạch hở được 3,584 lít CO2 (ở đktc) và 2,304 gam H2O. Nếu cho 15 gam E tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,3 gam chất rắn khan. Vậy công thức của ancol tạo nên este trên có thể là:

Xem đáp án

Ta phân tích tiếp: 14,3 gam chất rắn đề bài cho chính là tổng khối lượng của NaOH dư và muối hữu cơ từ phản ứng thủy phân este trong kiềm.

 mmuối = 14,3 – mNaOH dư = 12,3 (g)

 


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,6 mol. Tính thế tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 

nên số liên kết  của chất béo là 7.

Trong đó có 3 liên kết  ở trong chức este

 số liên kết  để cộng hợp brom là: 4

Chú ý: Cơ sở lý thuyết khi giải bài toán như trên.

Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ X chỉ chứa C;H;O thì ta có:  

(với k là độ bão hòa, tức là tổng số vòng và liến kết pi)

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận