Bài tập Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có lời giải chi tiết (P1)

  • 2691 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Hoà tan hoàn toàn 17,88 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B và kim loại kiềm thổ M vào nước thu được dung dịch C và 0,24 mol H2. Dung dịch D gồm a mol H2SO4 và 4a mol HCl. Trung hoà 1/2C bằng dung dịch D thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

nOH-=2nH2=0,4812dung dịch C  nOH-=0,482=0,24

Dung dịch D có: nH+=2nH2SO4+nHCl=2a+4a=6a

Vì trung hòa 1/2 dung dịch C bằng dung dịch D nên 6a=0,24 óa=0,04

Vậy m=mkl+mSO42-+mCl-

=12mX+96a+35,5.4a=18,46 (gam)


Câu 3:

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Ba và Al vào nước dư, thu được 1,344 lít khí (đktc). Mặt khác khi cho 2m gam X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 20,832 lít khí (đktc). Biết rằng các phn ng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X ban đầu là:

Xem đáp án

Đáp án C

Các phản ứng xảy ra:

Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch Ba (OH)2 thu được 20,832/2=10,416 lít H2 (đktc)

Vì th tích H2 thu được ở hai trường hợp (khi sử dụng cùng khối lượng hỗn hợp X) khác nhau nên khi hòa tan hỗn hợp vào nước thì còn một phần kim loại Al dư không tan.

Trong m gam X gọi nBa=anAl=b


Câu 4:

Cho 14,8 gam hỗn hợp gồm A12O3 và Na vào nước dư thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất và thoát ra V lít khí H2 (đktc). Tính V.

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản ứng xảy ra:

Vì dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất nên chất tan đó là NaAlO2

Vậy V = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận