Bài tập Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có lời giải chi tiết (P2)

  • 2696 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hỗn hợp A gồm Al và Na tác dụng với H2O dư thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và còn lại một lượng chất rắn không tan. Khối lượng của Na trong A là:

Xem đáp án

Đáp án B

Al dư là chất rắn không tan. Viết và quan sát các phản ứng, ta được 2nNa = nH2

 nNa = 12nH2 = 0,2  mNa = 0,2 . 23 = 4,6 (gam)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận