Bài tập Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có lời giải chi tiết (P3)

  • 2698 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Hỗn hp X gồm Al và Fe2O3. Lấy 85,6 gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và còn lại m1 gam chất không tan.

Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HC1 thấy thoát ra 10,08 lít khí (đktc). Thành phần chất rắn Y gồm các chất là?

Xem đáp án

Đáp án A

2Al+Fe2O3toAl2O3+2Fe

Vì chia hỗn hợp Y thành hai phần bằng nhau nên số mol mỗi chất trong hai phần đều bằng nhau.

Vì phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH có xuất hiện khí nên Y có Al.

Do đó Y có Al, Fe, A12O3 và có thể có Fe2O3.


Câu 4:

Một hỗn hợp Al và Fe2O3 có khối lượng là 26,8 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (phản ứng hoàn toàn) thu được chất rắn A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Phân 1 tác dụng với NaOH cho ra khí H2. Phần 2 tác dụng với dung dịch HC1 dư cho ra 5,6 lít khí H2 (đktc).Tính khối lượng của Al và Fe2O3 trong hỗn họp ban đầu.

Xem đáp án

Đáp án B

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mA=mAl,Fe2O3 ban dau=26,8 (gam)

Do đó khối lượng hỗn hợp mỗi phần là 13,4 gam.

2Al+Fe2O3toAl2O3+2Fe

Vì phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH có xuất hiện khí và phản ứng xảy ra hoàn toàn nên hỗn hợp sau phản ứng gồm Al, Fe và A12O3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận