Bài tập lý thuyết chung về ĐISACCARIT

  • 1792 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Gluxit (cacbohiđrat) chứa một gốc glucozơ và một gốc fructozơ trong phân tử là:

Xem đáp án

Đáp án A

Saccarozơ được tạo bởi 1 gốc α- glucozơ và 1 gốc β- fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử O của C1- glucozơ và C2 – fructozơ.


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol Gluxit (cacbohiđrat) X thu được 1 mol Glucozơ và 1 mol Fructozơ. Vậy X là?

Xem đáp án

Đáp án C

Saccarozơ được tạo bởi 1 gốc α- glucozơ và 1 gốc β- fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử O của C1- glucozơ và C2 – fructozơ. => X là saccarozơ.


Câu 3:

Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là :

Xem đáp án

Đáp án C

Mantozơ  gồm 2 gốc α- glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc α- glucozơ này với C4 của gốc α- glucozơ kia.


Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol Gluxit (cacbohiđrat) X thu được 2 mol Glucozơ. Vậy X là?

Xem đáp án

Đáp án A

Mantozơ được tạo bởi 2 gốc α- glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc α- glucozơ này và C4 của gốc α- glucozơ kia => X là mantozơ.


Câu 5:

Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào ?

Xem đáp án

Đáp án B

Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại đisaccarit.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận