Bài tập Polime có lời giải chi tiết (mức độ nhận biết - P3)

  • 3551 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án D

Tơ visco,  tơ xenlulozo axetat: tơ bán tổng hợp

Sợi bông: tơ thiên nhiên

Tơ nilon – 6,6 : tơ tổng hợp.


Câu 3:

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án D

Aminlozo là tinh bột có dạng mạch thẳng.


Câu 4:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận