Bài tập Thủy phân Este nâng cao cực hay có lời giải (P1)

  • 1918 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

(1). C3H4O2 + NaOH → (X) + (Y)

(2). (X) + H2SO4 loãng → (Z) + (T)

(3). (Z) + AgNO3 + NH3 + H2O → (E) + Ag ↓ + NH4NO3

(4). (Y) + AgNO3 + NH3 + H2O → (F) + Ag ↓ + NH4NO3

Các chất Y và Z có thể là:

Xem đáp án

Đáp án C

HCOOCH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO

2HCOONa + H2SO4 → 2HCOOH + Na2SO4.

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2 NH4NO3.


Câu 3:

Đun nóng a gam một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O mạch không phân nhánh với dung dịch chứa 11,2 gam KOH đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Để trung hòa hết KOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm bay hơi hỗn hợp sau khi trung hòa thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức và 18,34 gam rắn khan. CTCT của X là:

Xem đáp án

Đáp án C

Từ đáp án đặt công thức chung của X là (RCOO)2R1R2.

R(COO)2R1R2 + 2 KOH → 2 R(COOK)2 + R1OH + R2OH.

nKOHphản ứng = 11,256 - 0,04 = 0,16 mol.

nmột ancol = 0,16 : 2 = 0,08 mol.

MR1OH + MR2OH = MR1 + MR2 + 17 × 2

= 7,360,08 = 92.
→ 2ancol là CH3OH và C3H7OH.

mR(COOK)2 = 18,34 - mKCl

= 18,34 - 0,04 × 74,5 = 15,36 gam

MR(COOK)2 = MR + 2 × 83

= 15,360,08 = 192. MR = 26.

=> -CH=CH- (R).
→ X là CH3OOCCH=CHCOOC3H7


Câu 5:

Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có MX=100 
Theo các đáp án đều là este có 5C và có 1 nối đôi nên CT este là C5H8O2

 nX=0,2 mol 

Hốn hợp sau sản phẩm gồm chất rắn khan và chất G ( có thể là ancol hoặc andehit)

Bảo toàn khối lượng

  => CH3CHO


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận