Bài tập Thủy phân Este nâng cao cực hay có lời giải (P2)

  • 2171 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một este vòng X được tạo từ ancol nhị chức và axit hai chức. Lấy 13,0 gam X cho phản ứng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 14,8 gam muối và 6,20 gam ancol. X có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng

=> X: etylenglicol malonat

Cách giải khác :

áp dụng bảo toàn khối lượng ta có m NaOH = 8g

à n NaOH = 0.2 mol
Este 2 chức nên tỉ lệ NaOH : n Este = 2
đẳh công thức
R(COO)2R' + 2 NaOH = R(COONa)2 + R'(OH)2
ta có M muối = 14.8:0.1= 148
=> R = 148-67x2=14 (CH2)
=> Axit malonat
Lưu ý: một số axit thường dùng (CH2)n(COOH)2(mạck thẳng)
n=0: axit oxalic
n=1: axit malonic
n=2 axit succinic
n=3 axit glutaric
n=4 axit adipic
tương tự tìm được M AnCol= 62--> etilen glicol
vậy tên este là etilenglicol malonat


Câu 4:

X và Y là hai hợp chất hữu cơ đồng phân của nhau cùng có công thức phân tử C5H6O4Cl2. Thủy phân hoàn toàn X trong NaOH dư thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó có 3 muối và 1 ancol. Thủy phân hoàn toàn Y trong KOH dư thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó có 2 muối và 1 anđehit. X và Y lần lượt có công thức cấu tạo là

Xem đáp án

Đáp án B

Nhìn đáp án thử với phản ứng thủy phân X, đáp án A, C, D đều không thu được ancol

HCOOCH2COOCH2CHCl2 + 4NaOH → HCOONa + HOCH2COONa + HO-CH2CHO + 2NaCl + H2O → không thu được ancol → loại A

HCOOCH2COOCCl2CH3 + 5NaOH → HCOONa + HO-CH2COONa + CH3COONa + 2NaCl + 2H2O → không thu được ancol → loại C

CH3COOCH2COOCHCl2 + 5NaOH → CH3COONa + HO-CH2COONa + HCOONa + 2NaCl + 2H2O → không thu được ancol → Loại D

Đáp án B

CH3COOCCl2COOCH3 + 5NaOH → CH3COONa ( muối) + NaOOC-COONa ( muối) + CH3OH + 2NaCl ( muối) + 2H2O

ClCH2COOCH2COOCH2Cl + 4KOH → HO-CH2COOK + HO-CH2COOK + HCHO + 2KCl + H2O.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận