Bài tập tổng hợp Amin, Amino Ait, Protein có lời giải (P2)

  • 2595 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn hoàn hỗn hợp X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi công thức của X : C3nH6n-1N3O4 và Y là : C4nH8n-2N3O4

Đốt cháy 0,05 mol Y sinh ra 0,05.4n mol CO2 và 0,05.(4n-1) mol H2O

→ 0,05.4n.44 + 0,05. (4n-1).18 = 36,3 → n= 3

Đốt cháy 0,01 mol X C9H17N3O4 sinh ra 0,09 mol CO2 → n = 0,09 mol

→ m = 0,09. 197 = 17,73 gam → Đáp án B.


Câu 2:

Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi hai amin đơn chức lần lượt là A, B

Bảo toàn khối lượng → mHCl = 1, 49 - 0,76 = 0,73 gam → nHCl = 0,02 mol

Vì amin đơn chức và có số mol bằng nhau→ nA = nB = 0,01 mol

→ Mtb = 0,76 : 0,02 = 38 > 31 → X chứa CH3NH2

→ mCH3NH2 = 0,01. 31 = 0,31 gam. Đáp án B. 


Câu 3:

Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có nH2O = nNaOH + nKOH = 2nH2SO4 + 2nX= 0,2 + 0,2 = 0,4 mol

→ nNaOH = 0,1 mol và nKOH = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng mX = 36,7 + 0.4. 18- 0,1. 98 - 0,3. 56- 0,1. 40 = 13,3 gam

→ MX = 133 → %N= 14/133×100% = 10,526%. Đáp án B.


Câu 4:

Cho 0,1 mol axit α-aminopropionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol NaOH phản ứng vừa đủ với HCl và 0,1 mol axit α-aminopropionic

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)COONa + H2O

0,1---------------------------0,1-----------------0,1

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,1-------0,1-------0,1

Vậy m = 0,1 x 111 + 0,1 x 58,5 = 16,95 gam → Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận