Bài tập tổng hợp Amin, Amino Axit, protein có lời giải

  • 2342 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

X là este của glyxin. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, hơi ancol bay ra đi qua ống đựng CuO đun nóng. Cho sản phẩm thực hiện phản ứng tráng gương thấy có 8,64 gam Ag. Biết phân tử khối của X là 89. Giá trị của m là:

Xem đáp án

:  Đáp án C

• X là H2NCH2COOR. Mà MX = 89 → MR = 15 → R là -CH3 → X là H2NCH2COOCH3

• H2NCH2COOCH3 + NaOH → H2NCH2COONa + CH3OH

nCH3OH = nHCHO = nAg : 4 = 8,64 : 108 : 4 = 0,02 mol → nX = 0,02 mol → mX = 0,02 × 89 = 1,78 gam → Đáp án C


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thu được 178 gam alanin. Phần trăm về khối lượng của gốc alanin trong X là:

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol của Ala là 2 mol

Phân tử Ala trong protein tồn tại ở dạng -NH-CH(CH3)CO-

Phần trăm về khối lượng của gốc alanin trong X là 2,71/500
  x100% = 28,4%

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận