Bài tập về Este cơ bản và nâng cao có lời giải (P2)

  • 3731 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Xem đáp án

Đáp án: C

C2H5COOH là axit propionic.

HO-C2H4-CHO là hợp chất tạp chức của ancol và anđehit.

CH3COOCH3 là este của axit axetic.

HCOOC2H5 là este của axit fomic


Câu 2:

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

HCOOC6H5, HCOOCH3, CH3COOCH3 là các este.

CH3COOH là axit


Câu 3:

Chất nào sau đây không phải là este ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

HCOOCH3, CH3COOC2H5 là các este đơn chức.

C3H5(COOCH3)3 là este đa chức.

C2H5OC2H5 là ete


Câu 4:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Đáp án: B

Etyl axetat có CTCT: CH3COOCH2CH3

Metyl propionat có CTCT: CH3CH2COOCH3.

Metyl axetat có CTCT: CH3COOCH3.

Propyl axetat có CTCT: CH3COOCH2CH2CH3


Câu 5:

Este etyl fomat có công thức là

Xem đáp án

Đáp án: B

CH3COOCH3 là metyl axetat.

HCOOC2H5 là etyl fomat.

HCOOCH=CH2 là vinyl fomat.

HCOOCH3 là metyl fomat


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận