Bài tập về Este cơ bản và nâng cao có lời giải (P1)

  • 3412 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Este mạch hở có công thức tổng quát là

Xem đáp án

Đáp án: A

Cứ 1 nhóm COO có một liên kết π

→ có b nhóm COO có b liên kết π

Gọi số liên kết liên kết π trong mạch C là a

→ tổng số liên kết π trong este là a +b

Vậy công thức tổng quát của este mạch hở là CH2n+2-2a-2bO2b


Câu 2:

Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là

Xem đáp án

Đáp án: D

Công thức chung của axit là R(COOH)a

công thức chung của ancol là R'(OH)b

bR(COOH)a + aR'(OH)b
Rb(COO)abR'a + abH2O

Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là Rb(COO)abR'a


Câu 3:

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là

Xem đáp án

Đáp án: A

CnH2n + 2O2 là CTTQ của este no, đơn chức, mạch hở.

CnH2n - 2O2 là CTTQ của este không no, có một nối đôi, đơn chức, mạch hở.

CnH2n + 2O2 không thể là este vì có độ bất bão hòa 

k=2n+2-(2n+2)2=0


Câu 4:

Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là

Xem đáp án

Đáp án: B

Este no, đơn chức, đơn vòng có độ bất bão hòa k = 1π + 1v = 2.

CnH2nO2 có CTTQ của este no, đơn chức, mạch hở.

CnH2n - 2O2 là CTTQ của este không no, có một nối đôi, đơn chức, mạch hở hoặc CTTQ của este no, đơn chức, đơn vòng.

CnH2n + 2O2 không thể là este vì có độ bất bão hòa k=2n+2-(2n+2)2=0

CnH2nO không thể là este vì có số nguyên tử O = 1


Câu 5:

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức mạch hở là

Xem đáp án

Đáp án: C

Este tạo bởi ancol no, đơn chức mạch hở và axit không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là

CnH2n - 1COOCmH2m + 1 ≡ Cn + m + 1H2n + 2mO2 ≡ CxH2x - 2O2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận