Chương 3: Ôn tập chương 3 có đáp án

  • 577 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án

Gọi CTPT của amin là  CnH2n+22kx(NH2)x

Amin no k = 0, đơn chức x = 1 => CTPT của amin là CnH2n+1NH2 = CnH2n+3N n  1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là

Xem đáp án

k = π + v =2.79+2+12  = 4

=> Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là:

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tìm phát biểu sai.

Xem đáp án

Phát biểu sai là: Metylamin là chất lỏng có mùi khai tương tự amoniac.

Các amin CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N, C2H5NH2 là các chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A sai. Vì khi cho CuOH2 vào dung dịch lòng trắng trứng (polipeptit) thì sẽ xảy ra phản ứng biure => tạo sản phẩm có màu tím đặc trưng

B, C, D đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận